Dead Peepol Ft Rich Kent – Otan Hunu Lyrics

Dead Peepol - Otan Hunu download

Wotan me3 na menhu wo
Na me san flexe gu woso
Wotan me3 na menbu wo
Wotiri so apa s3 ludu
Wotan me3 na menbu wo
Wei de3 wobesu agu wo mu
Charley otan nni aduro woto me aduro kora me mennwu
Wotan me3 na menhu wo
Na me san flexe gu woso
Wotan me3 na menbu wo
Wotiri so apa s3 ludu
Wotan me3 na menbu wo
Wei de3 wobesu agu wo mu
Charley otan nni aduro woto me aduro kora me mennwu

Wotan mea wob3br3 oo joo
Wo kaa no koraa na mey3
Wotan mea wob3br3 oo joo
Wo kaa no koraa na mey3
Wotan mea wob3br3 oo joo
Wo kaa no koraa na mey3
Wotan mea wob3br3 oo joo
Wo kaa no koraa na mey3

Ohu mea, wa smile mekyea ne nsm a wamia me
Ohia mboa a, ofr3 me onya di3 op3 na wapia me
Otumi hwo me 10 missed calls on view numbers no koraa nna wa call
Ote meho nsem bone a openi nky3n de ne nsa bo mu s3 eduane
Wate ato oo, adwen bone nti wafiri ato o
Obo me back shadow s3 kanzoo
3ka ono koa anka mawu o nanso daabi oo
Mennwu oo this year megyina me nanso o
Yen speedi hard s3 lambo
Y3 fighte s3 Rambo
You dont know

Wotan mea wob3br3 oo joo
Wo kaa no koraa na mey3
Wotan mea wob3br3 oo joo
Wo kaa no koraa na mey3
Wotan mea wob3br3 oo joo
Wo kaa no koraa na mey3
Wotan mea wob3br3 oo joo
Wo kaa no koraa na mey3

Wotan me3 na menhu wo
Na me san flexe gu woso
Wotan me3 na menbu wo
Wotiri so apa s3 ludu
Wotan me3 na menbu wo
Wei de3 wobesu agu wo mu
Charley otan nni aduro woto me aduro kora me mennwu

Wotan me3 na menhu wo
Na me san flexe gu woso
Wotan me3 na menbu wo
Wotiri so apa s3 ludu
Wotan me3 na menbu wo
Wei de3 wobesu agu wo mu
Charley otan nni aduro woto me aduro kora me mennwu

Actor Sylvester Stallone’s mother Jackie Stallone dies at 98.

NPP can’t win all seats in Ashanti Region